Pjesë nga Raporti fillestar i Vlerësimit i GREVIO-s

Raporti fillestar i Vlerësimit të GREVIO-s për Shqipërinë, (Grupi i Ekspertëve për masat kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje) analizon masat legjislative dhe të tjera të ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje[1] (24 Dhjetor 2017) dhe formulon rekomandimet përkatëse.

[1] Konkluzionet dhe rekomandimet e mëposhtme janë marrë nga raporti i Plotë i GREVIOs për Shqipërinë, https://rm.coe.int/grevio-first-baseline-report-on-albania/16807688a7

Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!

sqShqip