Monthly archives: December, 2018

ÇËSHTJE TË DISKRIMINIMIT DHE TË DHUNËS ME BAZË GJINORE NË MARRËDHËNIET E PRONËSISË

Kjo Broshurë informuese është përgatitur nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadër të zbatimit të projektit “Adresimi i dhunës me bazë gjinore nëpërmjet zbatimit të të drejtave pronësore të grave”, zbatuar nga QNL, me mbështetjen e UN Women. Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e QNL-sëdhe në asnjë rast nuk reflekton a përfaqëson domosdoshmërisht …

The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)

Violence against women is a structural and global phenomenon that knows no social, economic or national boundaries. It is a serious violation of human rights and remains widely unsanctioned. Every day in Europe, women are psychologically and physically abused in the “safety” of their own homes, stalked, harassed, raped, mutilated, forced by their family to …