Afatet e Raportimit

CEDAW

Raporti Follow up mbi hapat e marra në zbatim të rekomandimeve të përfshira në paragrafin 13 (b) dhe (d) dhe paragrafin 23 (a) dhe (d) të Vërejtjeve Përmbyllëse të Komitetit CEDAË për Shqipërinë paraqitet në Korrik 2018;

Raporti i 5-të periodik mbi zbatimin e Konventës CEDAW në Shqipëri paraqitet në Korrik 2020;

UPR

Shqyrtimi i rradhës UPR-Maj 2019

Përgatitja e raporteve nga OJF-të, Korrik 2018

Paraqitja e raporteve nga OJF-të, 20.09.2018

GREVIO

Eshtë publikuar raporti i parë i vlerësimit të GREVIOs për Shqipërinë në 24 Dhjetor 2017;

sqShqip