Aktiviteti i radhes

  

FTESË

I/E nderuar Z/Znj…………,

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) ka kënaqësinë t’ju ftojë të merrni pjesë në Tryezën e Diskutimit me temë:

ME ROSA LOGAR DHE AURELA ANASTASIN”.

Mbi mbështetjen e të mbijetuarave të dhunës në familje dhe përdorimin e Konventës së

Stambollit dhe rekomandimeve të GREVIOs si mjet ndryshimi.

Ndarje përvojash Austri-Shqipëri.
Detyrimet që burojnë nga Konventa e Stambollit dhe rekomandimet e GREVIOs janë në përputhje me axhendën e BE për barazi gjinore dhe fuqizimin e grave dhe zbatimi i tyre merr një rëndësi të veçantë për Shqipërinë, si një vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Ky aktivitet organizohet në kuadrin e projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, zbatuar nga QNL. Projekti financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women.

Aktiviteti do të organizohet ditën e martë, më datë 10 Dhjetor 2019, në orën 09.30, në mjediset e Shtëpisë së Evropës në Tiranë.

Pjesëmarrja dhe diskutimet tuaja në këtë aktivitet janë shumë të rëndësishme.

Për më shumë detaje në lidhje me zhvillimin e aktivitetit, ju lutem gjeni bashkëngjitur programin.

Lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj brenda datës 03.12.2019 në adresën avokatore2@yahoo.com

Ju faleminderit!

Av.Aurela Bozo                                                                                            

Drejtore Ekzekutive                                                                                     

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare                                                                      

PROGRAMI

TRYEZË DISKUTIMI

ME ROSA LOGAR DHE AURELA ANASTASIN”.

Mbi mbështetjen e të mbijetuarave të dhunës në familje dhe përdorimin e Konventës së

Stambollit dhe rekomandimeve të GREVIOs si mjet ndryshimi.

Ndarje përvojash Austri-Shqipëri.
E martë, 10 Dhjetor 2019.

Moderatore: Ani Ruci

Drejtore Ekzekutive, Organizata Refleksione

09.00-09.15     Regjistrimi i pjesëmarrësve

09.15-09.30     Fjala e Mirëseardhjes.

Av.Aurela Bozo, Drejtore Ekzekutive, QNL

Përfaqësuese e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  MSHMS (tbc)

Zj. Enkelejda Bregu, Përfaqësuese e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri (tbc)

Michele Ribotta – Përfaqësues, UN Women Albania (tbc)

09.30-10.00     Mbështetja e qeverisë Austriake për të mbijetuarat e Dhunës në familje. Ofrimi i mbështetjes psikologjike për të mbijetuarat nga Programi i Ndërhyrjes kundër Dhunës në Familje, Vienë/ the Domestic Abuse Intervention Program Vienna. Arritje dhe Sfida.

Rosa Logar, Drejtore Ekzekutive, Programi i Ndërhyrjes kundër Dhunës në Familje, Vienë.

10.00-10.20    Pyetje/Diskutime nga pjesëmarrësit.

10.20-10.50     Përvoja mbi përdorimin e rekomandimeve të Grupit të Ekspertëve GREVIO[1] si mjet ndryshimi në Austri.

Rosa Logar, ish anëtare e Grupit të pavarur të ekspertëve GREVIO në Këshillin e Evropës

10.50-11.10     Pyetje/Diskutime nga pjesëmarrësit

11.10-11.40      Cështje Kushtetuese të Konventës së Stambollit. Opinioni i Komisionit të Venecias për Armeninë, 2019.

Prof.Dr.Aurela Anastasi, QNL

11.40-12.00     Pyetje/Diskutime nga pjesëmarrësit

12.00-12.30     Konkluzione dhe rekomandime të Tryezës së Diskutimit

12.30-13.00     Kokteil për pjesëmarrësit

Mbyllja e Aktivitetit

[1]Grupi i eskpertëve mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.

 

 


INVITATION

 

Honorable Mr/Mrs.…………..

The Center for Legal Civic Initiatives (CLCI) is pleased to invite you to attend the Discussion Table,

“With Rosa Logar and Aurela Anastasi”

On the support of the survivors of domestic violence and using of Istanbul Convention and GREVIOs reccommendations as tools of change.

Exchanging practices Austria-Albania

The obligations stemming from Istanbul Convention and the Recommendations of GREVIO are in line with the EU Agenda for Gender Equality and Women Empowerment and their implementation takes on particular importance for Albania, as a candidate country for European Union membership.

This Discussion Table is organized under the frame of the project “Establishing a network of non-profit organizations for a better implementation of international standards on gender equality and gender-based violence in Albania”, implemented by CLCI. The project is funded by the European Commission and implemented with the support of UN Women.

The event will be organized on Tuesday, December 10,  2019, at 09.30, at the premises of Europe House, Tirana.

Your participation and active discussion during this activity are very important.

For more details regarding the activity, please find the program attached.

Please confirm your participation by the date 25.09.2019, at the following e-mail address:

avokatore2@yahoo.com

Thank you,

Av.Aurela Bozo

Executive Director

Center for Legal Civic Initiatives

Discussion Table

Tuesday, December 10, 2019

“With Rosa Logar and Aurela Anastasi”

On the support of the survivors of domestic violence and using of Istanbul Convention and GREVIOs reccommendations as tools of change.

Exchanging practices Austria-Albania

THE PROGRAMME

Moderator: Ani Ruci

The Executive Director, Refleksione Organization

09.00-09.15     Registration of participants.

09.15-09.30   Welcome note.

Av.Aurela Bozo, Executive Director, CLCI

Representative of the Ministry of Health and Social Protection, (tbc).

Zj. Enkelejda Bregu, Representative of the European Union Delegation in Albania, (tbc)

Michele Ribotta – Representative, UN Women Albania (tbc)

09.30-10.00     The support of the Austrian government for the survivors of domestic violence. Providing psychological support for the survivors from the Domestic Abuse Intervention Program Vienna. Achievements and Challenges.

Rosa Logar, The Executive Director, the Domestic Abuse Intervention Program Vienna

10.00-10.20    Questions / Discussions from the participants.

10.20-10.50     Good practices on using reccommendations of the Indipendent Group of Experts[1] as tools of change in Austria.

 Rosa Logar, formerly member of the independent Group of Experts GREVIO in the Council of Europe

10.50-11.10              Questions / Discussions from the participants.

11.10-11.40      The Constituional Issues of the Istanbul Convention. The Opinion of the Venice Commission for Armenia, 2019.

Prof.Dr.Aurela Anastasi, CLCI

11.40-12.00              Questions / Discussions from the participants.

12.00-12.30     Conclusions and Reccomendations of the Discussion Table

12.30-13.00     Coctail for participants

Closing of the Discussion Table

[1]Grupi i eskpertëve të mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.

 


FTESË

Sekretariati i Rrjetit të Monitorimit kundër Dhunës me Bazë Gjinore Tiranë

Ju fton të merrni pjesë në aktivitetin:

Takim i Rrjetit të Monitorimit kundër Dhunës me Bazë Gjinore me temë, “Forma të reja,   për adresimin e Dhunës me Bazë Gjinore”

 TIRANË, DITËN E ENJTE, MË 1 SHKURT, ORA 11.00

Në ambientet e Qendrës Rinore, në adresën Rruga e Kavajës, mes Dhomës së Tregtisë dhe Bankës Raifeissen

 Ora 11.00-13.00

 Disa nga çështjet e propozuara për diskutim:

  1. Forma të reja kreative, që mund të përdorë rrjeti në punën e tij; Propozim i Zj. Elsa Ballauri, Drejtore Ekzekutive, Grupi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut;
  2. Koordinimi i punës së anëtarëve të Rrjetit të Monitorimit kundër Dhunës me bazë Gjinore; Prioritetet e rrjetit;
  3. Angazhimi i anëtarëve të Rrjetit kundër Dhunës me bazë Gjinore në lidhje me advokimin e ndryshimeve ligjore në përmbushje të rekomandimeve të GREVIOs si dhe një zbatim më të mirë të legjislacionit ekzistues kundër dhunës me bazë gjinore; Diskutim mbi ndryshimet ligjore kryesore si lëshimi i  urdhrave të mbrojtjes për viktimat e të gjitha formave të dhunës që mbulon Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit), diskutim në lidhje me përmirësimin e legjislacionit penal mbi adresimin e dhunës psikologjike, seksuale, përdhunimit të grave të rritura bazuar në mungesën e pëlqimit të dhënë lirisht dhe që nuk kërkon demonstrimin e përdorimit të forcës apo rezistencës, mosha minimale për të kërkuar autorizim për martesë nga i mituri dhe martesat e detyruara, format e gjymtimit gjenital të grave, sterilizimi i detyruar, etj. dhe zgjedhja nga rrjeti e prioriteteve për të advokuar. Çështje të zbatimit të legjislacionit ekzistues kundër dhunës ndaj grave. Diskutim mbi reagimin e rrjetit për çështje të dhunës kundër grave në të gjithë vendin, të identifikuara nëpërmjet punës së anëtarëve të rrjetit, medias, etj.
  4. Sugjerime në lidhje me draft manualin e OJF-ve për monitorimin e standardeve të Komitetit CEDAW, GREVIOs dhe UPR për Shqipërinë dhe shkrimin e raporteve shadow; Konsultim me eksperten e përgatitjes së manualit Dr. Nadia Rusi;
  5. Ndarje e punës në iniciativat e përbashkëta të rrjetit;
  6. Diskutime të tjera nga anëtarë të rrjetit;

Ky takim organizohet në kuadrin e projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, zbatuar nga QNL. Projekti financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women.

Shënim: Nëse drejtuesit e organizatave, anëtarë të rrjetit do të marrin pjesë në këtë takim do të luteshim të merrnin edhe vulën me qëllim firmosjen dhe vulosjen e Marrëveshjes së Bashkëpunimit të anëtarëve të rrjetit.

 Burime:

web:www.qag-al.org

Facebook: Qendra per Nisma Ligjore Qytetare/ Center for Legal Civic Initiatives

Facebook:Rrjeti i Monitorimit KUNDËR DHUNËS ME BAZË GJINORE

Link:

http://rrjetikunderdhunesgjinore-monitorime.al/

Për çdo pyetje në lidhje me materialet e publikuara ose punën e rrjetit, ju lutem na shkruani në rubrikën e linkut “Pyetje për ekspertin” ose në adresën e emailit avokatore2@yahoo.com

 Sekretariati

Rrjeti i Monitorimit kundër Dhunës me Bazë Gjinore

Mbyllja e aktivitetit