Anetare te rrjetit te OjF-ve per monitorimin e zbatimit te standarteve kunder DHBGJ dhe DHF

Member Organizations of the Monitoring Network/Organizata Anëtare të Rrjetit të Monitorimit

 1. AWEN-Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri
 2. Shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare”
 3. Zyra për Djem dhe Burra/ ZDB, Shkodër
 4. Qendra “Të Drejtat e Njeriut në Demokraci” (QDNJD)
 5. Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”
 6. Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”
 7. Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare
 8. IPSED – Instituti për Promovimin e Zhvillimit Social Ekonomik
 9. Instituti Shqiptar për Çështjet Publike
 10. Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin ACPD
 11. Fondacioni Mary Ward Loreto
 12. Komiteti Shqiptar i Helsinkit
 13. Qendra “Fëmijët Sot”
 14. Grupi Shqiptar për të Drejtat e Njeriut
 15. Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare
 16. Organizata “Gruaja drejt Integrimit”
 17. Qendra Për të Drejtat e Gruas Rome
 18. Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (FSHDPA)
 19. Shoqata e Grave Profesioniste dhe Afariste
 20. Qendra “Në Familje për Familjen”
 21. Shoqata Kombëtare e Punonjësve Socialë
 22. Shoqata e Personave që Jetojnë me HIV/AIDS (PLWHA)
 23. Shoqata Kombëtare “STOP – AIDS”
 24. Refleksione
 25. Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara (QSHPLI)
 26. Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem (CLMB);
 27. Shërbim Ligjor Falas Tiranë.
 28. Shoqata “Zëri i fëmijeve na thërret”
 29. “Ad Litem”
 30. Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Femijëve në Shqipëri – CRCA
 31. ALO 116
 32. Qendra për Zhvillimin e Grave Rurale (CDRW);
 33. Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri;
 34. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare
 35. Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
 36. Strehëza për Gratë dhe Vajzat e Dhunuara
 37. Rrjeti për Demokraci i Gruas Shqipëri
 38. Qendra Shqiptare per Zhvillimin e Familjes
 39. Qendra “Gratë në Shërbim Publik”
 40. Qendra  e Këshillimit të Grave dhe Shërbimeve Sociale, Kukës
 41. Bridging Communities
 42. Gruaja Intelektuale Pogradecare
 43. Qendra e Gruas “Hapa të Lehtë”
sqShqip