Anetare te rrjetit te OjF-ve per monitorimin e zbatimit te standarteve kunder DHBGJ dhe DHF

Member Organizations of the Monitoring Network/Organizata Anëtare të Rrjetit të Monitorimit

 1. AWEN – Albanian Women Empowerment Network/AWEN-Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri
 2. “Useful to Albanian Women”Association / Shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare”
 3. Counseling Office for Men and Boys, Shkodër / Zyra për Djem dhe Burra/ ZDB, Shkodër
 4. Human Rights in Democracy Centre (HRDC) / Qendra “Të Drejtat e Njeriut në Demokraci” (QDNJD)
 5. Community Development Center “Today for the Future” / Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”
 6. Organization “Different & Equal” / Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”
 7. Young Women’s Christian Association of Albania – YWCA of Albania / Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare
 8. IPSED – Institute for the Promotion of Social and Economic Development / IPSED – Instituti për Promovimin e Zhvillimit Social Ekonomik
 9. Albanian Institute of Public Affairs – AIPA / Instituti Shqiptar për Çështjet Publike
 10. Albanian Center for Population and Development / Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin ACPD
 11. Mary Ward Loreto Foundation / Fondacioni Mary Ward Loreto
 12. “Albanian Helsinki Committee” (AHC) / Komiteti Shqiptar i Helsinkit
 13. Center “Children Today” / Qendra “Fëmijët Sot”
 14. Albanian Group for Human Rights / Grupi Shqiptar për të Drejtat e Njeriut
 15. National Centre for Community Services / Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare
 16. Women Towards Integration / Organizata “Gruaja drejt Integrimit”
 17. Roma Women Rights Centre / Qendra Për të Drejtat e Gruas Rome
 18. Albanian Disability Rights Foundation – ADRF / Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (FSHDPA)
 19. Association of Women Business Professionals and Skilled Crafts / Shoqata e Grave Profesioniste dhe Afariste
 20. In the family for the family” NFPF / Qendra “Në Familje për Familjen”
 21. National Association of Social Workers/ Shoqata Kombëtare e Punonjësve Socialë
 22. Albanian Association of PLWHA / Shoqata e Personave që Jetojnë me HIV/AIDS (PLWHA)
 23. National Organization “STOP – AIDS”/ Shoqata Kombëtare “STOP – AIDS”
 24. Refleksione Women Association / Refleksione
 25. Centre of Integrated Legal Services and Practices (CILSP) / Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara (QSHPLI)
 26. Counselling Line for Men and Boys (CLMB)/ Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem (CLMB);
 27. Tirana Legal Aid Society, (TLAS) / Shërbim Ligjor Falas Tiranë.
 28. “VOICE OF CHILDREN CALLS” / Shoqata “Zëri i fëmijeve na thërret”
 29. “Ad Litem”/ “Ad Litem”
 30. Child Rights Centre Albania (CRCA) / Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Femijëve në Shqipëri – CRCA
 31. ALO 116 – Albanian National Child Helpline / ALO 116
 32. Center for Development of Rural Women (CDRW)/ Qendra për Zhvillimin e Grave Rurale (CDRW);
 33. Pink Embassy / LGBT Pro Albania / Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri;
 34. Center for Legal Civic Initiatives / Qendra për Nisma Ligjore Qytetare
 35. Observatory for Children and Youth Rights / Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
 36. Shelter for Abused Women and GirlsAlbania / Strehëza për Gratë dhe Vajzat e Dhunuara
 37. WDN-Women’s Democracy Network Albania / Rrjeti për Demokraci i Gruas Shqipëri
 38. Albanian Center for Family Development / Qendra Shqiptare per Zhvillimin e Familjes
 39. Women in Public Service Albania / Qendra “Gratë në Shërbim Publik”