Rekomandime/Raporte të CEDAW, GREVIO dhe UPR për Shqipërinë

Pjesë nga Raporti fillestar i Vlerësimit i GREVIO-s

Raporti fillestar i Vlerësimit të GREVIO-s për Shqipërinë, (Grupi i Ekspertëve për masat kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje) analizon masat legjislative dhe të tjera të ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje[1] (24 Dhjetor 2017) dhe …

Raport i ndërmjetëm i Shqipërisë mbi zbatimin e rekomandimeve të marra gjatë ciklit të dytë të (UPR)

Materiali “Raport i ndërmjetëm i Shqipërisë mbi zbatimin e rekomandimeve të marra gjatë ciklit të dytë të (UPR)”, ofron një përshkrim të progresit të arritur nga viti 2014 deri në vitin 2016, në zbatimin e rekomandimeve të UPR drejtuar Shqipërisë në ciklin e dytë. Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!

Vërejtjet përmbyllëse të Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit kundër grave

Vërejtjet përmbyllëse të Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit kundër grave, për raportin e katërt periodik të Shqipërisë janë përkthyer (përkthim jo zyrtar) për tu ardhur në ndihmë OJF-ve, anëtare të rrjetit për iniciativat e monitorimit të standardeve ndërkombëtare, shkrimit të raporteve shadoë, advokasisë dhe lobimit. Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!

sqShqip