Explanatory Report

This is an Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Click here to find the fully report!

NGO intervention during CEDAW

This document is prepared by IWRAW Asia Pacific to highlight the role of NGOs during and after the CEDAW session. This document is to provide NGOs with information and suggestions to strengthen their lobbying and advocacy. Click here to find the fully report!

NGO and CEDAW

This statement shows that CEDAW Committee considers that its close cooperation with nongovernmental organizations (NGOs) working on women’s human rights is essential for the promotion and implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol.  The statement emphasise that NGOs play a strategically important role and …

Pjesë nga Raporti fillestar i Vlerësimit i GREVIO-s

Raporti fillestar i Vlerësimit të GREVIO-s për Shqipërinë, (Grupi i Ekspertëve për masat kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje) analizon masat legjislative dhe të tjera të ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje[1] (24 Dhjetor 2017) dhe …

Raport i ndërmjetëm i Shqipërisë mbi zbatimin e rekomandimeve të marra gjatë ciklit të dytë të (UPR)

Materiali “Raport i ndërmjetëm i Shqipërisë mbi zbatimin e rekomandimeve të marra gjatë ciklit të dytë të (UPR)”, ofron një përshkrim të progresit të arritur nga viti 2014 deri në vitin 2016, në zbatimin e rekomandimeve të UPR drejtuar Shqipërisë në ciklin e dytë. Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!

Vërejtjet përmbyllëse të Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit kundër grave

Vërejtjet përmbyllëse të Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit kundër grave, për raportin e katërt periodik të Shqipërisë janë përkthyer (përkthim jo zyrtar) për tu ardhur në ndihmë OJF-ve, anëtare të rrjetit për iniciativat e monitorimit të standardeve ndërkombëtare, shkrimit të raporteve shadoë, advokasisë dhe lobimit. Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!

Vetëzbatueshmëria e CEDAW

Prezantimi “Vetëzbatueshmëria e Konventës mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave” CEDAW është përgatitur nga ekspertja Dajena Kumbaro. Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!

Rekomandimet CEDAW

Ky material është një përkthim jozyrtar i UN WOMEN i Vëzhgimeve Përfundimtare të Komitetit për Eleminimin e Diskriminimit ndaj Grave drejtuar Republikës së Shqipërisë në përgjigje të raportit të katërt periodik të Shqipërisë për zbatimin e Konventës për Eleminimin e Diskriminimit ndaj Grave. Materiali është orientuar nga fushat shqetësuese dhe rekomandimet përkatëse. Klikoni këtu për …

Prezantimi “Roli i OjF-ve dhe Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut

Prezantimi “Roli i OjF-ve dhe Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut në sessionin e 64 të Komitetit CEDAW. Eksperienca e QNL” është përgatitur nga Prof.Dr.Av. Aurela Anastasi dhe Av.Aurela Bozo në një trajnim të organizuar me organizata jofitimprurëse në Tiranë. Trajnimi u mbështet nga Civil Rights Defenders me fonde të qeverisë suedeze. Klikoni këtu …

Konventa

Teksti i Konventës së Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje. Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!