Manual

PJESËMARRJA E ORGANIZATAVE JO FITIMPRURËSE NË PROCESIN E MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË KONVENTËS CEDAW DHE KONVENTËS SË STAMBOLLIT DHE RAPORTIMIT PËRPARA KOMITETIT CEDAW, UPR DHE GREVIO Kliko ketu per te pare manualin!

DEKLARATË

NEVOJITEN MASA URGJENTE! DËSHTIMI I RADHËS NË PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN E VIKTIMAVE TË DHUNËS ME BAZË GJINORE!   DREJTUAR: PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, Zotit Ilir Meta, KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, Në vëmendje të zotit Gramoz Ruci, Kryetar i Kuvendit të RSH, Edi Paloka, Zëvendëskryetar, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Znj.Vasilika Hysi, Zëvendëskryetare, Kuvendi …

Pjesë nga Raporti fillestar i Vlerësimit i GREVIO-s

Raporti fillestar i Vlerësimit të GREVIO-s për Shqipërinë, (Grupi i Ekspertëve për masat kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje) analizon masat legjislative dhe të tjera të ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje[1] (24 Dhjetor 2017) dhe …

Raport i ndërmjetëm i Shqipërisë mbi zbatimin e rekomandimeve të marra gjatë ciklit të dytë të (UPR)

Materiali “Raport i ndërmjetëm i Shqipërisë mbi zbatimin e rekomandimeve të marra gjatë ciklit të dytë të (UPR)”, ofron një përshkrim të progresit të arritur nga viti 2014 deri në vitin 2016, në zbatimin e rekomandimeve të UPR drejtuar Shqipërisë në ciklin e dytë. Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!

Vërejtjet përmbyllëse të Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit kundër grave

Vërejtjet përmbyllëse të Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit kundër grave, për raportin e katërt periodik të Shqipërisë janë përkthyer (përkthim jo zyrtar) për tu ardhur në ndihmë OJF-ve, anëtare të rrjetit për iniciativat e monitorimit të standardeve ndërkombëtare, shkrimit të raporteve shadoë, advokasisë dhe lobimit. Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!

Vetëzbatueshmëria e CEDAW

Prezantimi “Vetëzbatueshmëria e Konventës mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave” CEDAW është përgatitur nga ekspertja Dajena Kumbaro. Klikoni këtu për të parë dokumentin e plotë!

sqShqip