Rreth Projektit

Periudha e zbatimit: 13 Nentor 2017 – 31 Dhjetor 2019.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, ka nisur zbatimin e projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, zbatuar nga QNL. Projekti financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Ëomen.

Ky projekt synon monitorimin e  standardeve  ndërkombëtare, synon të nxisë zbatimin e rekomandimeve të Komitetit CEDAW, GREVIO-s dhe UPR-s dhe të kontribuojë në adresimin e mangësive / problemeve gjatë dhe pas procesit të monitorimit dhe raportimit.

Objektivi i përgjithshëm është një zbatim më i mirë i standardeve ndërkombëtare që burojne nga konventa CEDAW, konventa e Stambollit dhe Mekanizmi UPR.

Objektivat specifike janë: Të krijojë dhe të mbështesë një rrjet kombëtar të OJF-ve për monitorimin e zbatimit të detyrimeve dhe  përgjegjësive që rrjedhin nga CEDAW, (duke përfshirë Vërejtjet Përmbyllëse të Komitetit CEDAW), Konventën e Stambollit (duke përfshirë rekomandimet e GREVIO-s) dhe rekomandimet e UPR;

Objektiva specifike: Forcimi i kapaciteteve të rrjeteve dhe OJF-ve në monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Komitetit CEDAW, GREVIO dhe UPR dhe pergatitjes se raporteve hije për këto mekanizma;

Objektiva specifike: Të ofrohet zgjidhje për fushat e identifikuara në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Arritja e objektivave të projektit do të realizohet nëpërmjet identifikimit të organizatave/rrjeteve dhe vlerësimit të kapaciteteve te organizatave të shoqërisë civile që janë aktive në fushën e barazisë gjinore, dhunës me bazë gjinore, të drejtave të njeriut, të drejtave të grave etj. Vlerësimi do të fokusohet gjithashtu në identifikimin e OJF-ve që kanë ekspertizë në monitorimin e zbatimit të standardeve ndërkombëtare nga shteti shqiptar dhe organizatat/rrjetet me ekspertizë në përgatitjen dhe paraqitjen e raporteve hije. Pjesë e rrjetit do të jenë edhe organizatat e reja që punojnë në këtë fushë. OJF-të do të mbështeten në zhvillimin e një plani veprimi për monitorimin e CEDAW, UPR-s dhe Konventës së Stambollit. Një guidë për monitorimin e zbatimit të standardeve ndërkombëtare nga OJF-të  dhe institucioni i AP do të përgatitet.

Trajnimet që do të organizohen, do  të fokusohen fuqishëm në monitorimin dhe gjithashtu në forcimin e kapaciteteve të OJF-ve dhe AP në përgatitjen e raporteve hije.

Draft raporte dhe deklarata të përbashkëta, raporte monitorimi do të përgatiten në lidhje me zbatimin e Konventës së Stambollit, CEDAW dhe UPR. Takimet do të organizohen me përfaqësuesit e institucioneve shtetërore gjatë periudhës së zbatimit të projektit, me qëllim identifikimin e problemeve dhe zgjidhjen e tyre. Qendra Për Nisma Ligjore Qytetare do të ofrojë mbështetje teknike dhe trajnuese për organizatat dhe rrjetet që do të përgatisin raporte hije për Komitetin CEDAW, GREVIO dhe UPR.

Praktikat më të mira të QNLQ dhe organizatave të tjera anëtare të rrjetit në monitorimin e zbatimit të standardeve ndërkombëtare dhe përgatitjen e raporteve hije do të përdoren si një mjet i rëndësishëm.

Rezultatet e projektit do të konsistojnë në ngritjen e një rrjeti të OJF-ve, i quajtur “Rrjeti i monitorimit kundër dhunës me bazë gjinore”, i cili do të përfshijë OJF-të / rrjetet ekzistuese dhe të reja, forcimin e kapaciteteve të OJF-ve në Shqipëri në monitorimin e zbatimit të Vërejtjeve Përfundimtare të CEDAW-it, Rekomandimeve të GREVIO-s dhe rekomandimeve të UPR, në përgatitjen e raporteve hije, përgatitjen e deklaratave, rritjen e rolit aktiv të OJF-ve në advokim dhe lobim me qëllim përmirësimin e zbatimit të legjislacionit; forcimin  e komunikimit  dhe të bashkëpunimit të OJF-ve me autoritetet shtetërore; trajtimin në mënyrë progresive dhe dhënien e zgjidhjeve nga OJF-të në koordinim me strukturat shtetërore për çështjet e ngritura në rekomandimet e Komitetit  CEDAW, GREVIO dhe UPR.


Periudha e zbatimit: 8 Maj 2020 – 31 Prill 2021

Qëndra për Nisma Ligjore Qytetare po zbaton projektin me titull “Mbështetja e Rrjetit Monitorues kundër Dhunës me Bazë Gjinore në përgatitjen e raporteve të ardhshme alternative CEDAW dhe GREVIO dhe hartimin e Strategjisë së re Kombëtare për Barazinë Gjinore”

Ky projekt synon të krijojë një mjedis legjislativ dhe politik të mundshëm në përputhje me standardet ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe të gjitha format e diskriminimit.

Objektivat specifike te këtij projekti jane:

– Rrjeti Monitorues i OShC-ve të jetë plotësisht i aftë, operacional dhe efektiv për të monitoruar, raportuar dhe avokuar për zbatimin e legjislacionit kombëtar dhe standardeve ndërkombëtare, të tilla si CEDAW dhe Konventa e Stambollit;

– OShC-të  te jenë më të përgatitura të paraqesin dhe përdorin për qëllime të avokimit raporte / parashtresa hije te CEDAW, GREVIO dhe organe të tjera.

Aktivitet e parashikuara për përmbushjen e objektivave:

 Objektivi 1: Rrjeti Monitorues i OShC-ve te jete plotësisht i aftë, operacional dhe efektiv për të monitoruar, raportuar dhe avokuar për zbatimin e legjislacionit kombëtar dhe standardeve ndërkombëtare, të tilla si CEDAW dhe Konventa e Stambollit;

Aktivitetet:

Aktiviteti nr.1: Krijimi i Grupeve Tematike të Punës dhe konsultimet ndërmjet anëtarëve;

Aktiviteti nr.2: Organizimi i katër worksop-eve online për raportim dhe monitorim;

Aktiviteti nr.3: Trajnim i avancuar me studentë të drejtësisë për ofrimin e ndihmës juridike falas;

Aktiviteti nr. 4: Rekomandime dhe avokim për miratimin e ligjeve / me ligje për VAW / DV dhe sigurimin e komenteve për strategjinë e re për barazinë gjinore;

Aktiviteti nr.5: Monitorimi i zbatimit të kornizës ligjore ekzistuese;

Aktiviteti nr. 6: Përdorimi i medias si një mjet avokimi.

Objektivi 2: OShC-të  te jenë më të përgatitura të paraqesin dhe përdorin për qëllime të avokimit raporte / parashtresa hije te CEDAW, GREVIO dhe organe të tjera.

Aktivitetet:

Aktiviteti nr. 7: Mbledhja dhe monitorimi i të dhënave dhe informacionit mbi pajtueshmërinë e të drejtave të njeriut nga anëtarët e Rrjetit të Monitorimit;

Aktiviteti nr.8: Hartimi I draft  raporteve për CEDAW dhe GREVIO;

Aktiviteti nr. 9: Sigurimi i ndihmës juridike falas online për të mbijetuarit e dhunës.

sqShqip