Rreth Projektit

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, ka nisur zbatimin e projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, zbatuar nga QNL. Projekti financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Ëomen.

Ky projekt synon monitorimin e  standardeve  ndërkombëtare, synon të nxisë zbatimin e rekomandimeve të Komitetit CEDAW, GREVIO-s dhe UPR-s dhe të kontribuojë në adresimin e mangësive / problemeve gjatë dhe pas procesit të monitorimit dhe raportimit.

Objektivi i përgjithshëm është një zbatim më i mirë i standardeve ndërkombëtare që burojne nga konventa CEDAW, konventa e Stambollit dhe Mekanizmi UPR.

Objektivat specifike janë: Të krijojë dhe të mbështesë një rrjet kombëtar të OJF-ve për monitorimin e zbatimit të detyrimeve dhe  përgjegjësive që rrjedhin nga CEDAW, (duke përfshirë Vërejtjet Përmbyllëse të Komitetit CEDAW), Konventën e Stambollit (duke përfshirë rekomandimet e GREVIO-s) dhe rekomandimet e UPR;

Objektiva specifike: Forcimi i kapaciteteve të rrjeteve dhe OJF-ve në monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Komitetit CEDAW, GREVIO dhe UPR dhe pergatitjes se raporteve hije për këto mekanizma;

Objektiva specifike: Të ofrohet zgjidhje për fushat e identifikuara në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Arritja e objektivave të projektit do të realizohet nëpërmjet identifikimit të organizatave/rrjeteve dhe vlerësimit të kapaciteteve te organizatave të shoqërisë civile që janë aktive në fushën e barazisë gjinore, dhunës me bazë gjinore, të drejtave të njeriut, të drejtave të grave etj. Vlerësimi do të fokusohet gjithashtu në identifikimin e OJF-ve që kanë ekspertizë në monitorimin e zbatimit të standardeve ndërkombëtare nga shteti shqiptar dhe organizatat/rrjetet me ekspertizë në përgatitjen dhe paraqitjen e raporteve hije. Pjesë e rrjetit do të jenë edhe organizatat e reja që punojnë në këtë fushë. OJF-të do të mbështeten në zhvillimin e një plani veprimi për monitorimin e CEDAW, UPR-s dhe Konventës së Stambollit. Një guidë për monitorimin e zbatimit të standardeve ndërkombëtare nga OJF-të  dhe institucioni i AP do të përgatitet.

Trajnimet që do të organizohen, do  të fokusohen fuqishëm në monitorimin dhe gjithashtu në forcimin e kapaciteteve të OJF-ve dhe AP në përgatitjen e raporteve hije.

Draft raporte dhe deklarata të përbashkëta, raporte monitorimi do të përgatiten në lidhje me zbatimin e Konventës së Stambollit, CEDAW dhe UPR. Takimet do të organizohen me përfaqësuesit e institucioneve shtetërore gjatë periudhës së zbatimit të projektit, me qëllim identifikimin e problemeve dhe zgjidhjen e tyre. Qendra Për Nisma Ligjore Qytetare do të ofrojë mbështetje teknike dhe trajnuese për organizatat dhe rrjetet që do të përgatisin raporte hije për Komitetin CEDAW, GREVIO dhe UPR.

Praktikat më të mira të QNLQ dhe organizatave të tjera anëtare të rrjetit në monitorimin e zbatimit të standardeve ndërkombëtare dhe përgatitjen e raporteve hije do të përdoren si një mjet i rëndësishëm.

Rezultatet e projektit do të konsistojnë në ngritjen e një rrjeti të OJF-ve, i quajtur “Rrjeti i monitorimit kundër dhunës me bazë gjinore”, i cili do të përfshijë OJF-të / rrjetet ekzistuese dhe të reja, forcimin e kapaciteteve të OJF-ve në Shqipëri në monitorimin e zbatimit të Vërejtjeve Përfundimtare të CEDAW-it, Rekomandimeve të GREVIO-s dhe rekomandimeve të UPR, në përgatitjen e raporteve hije, përgatitjen e deklaratave, rritjen e rolit aktiv të OJF-ve në advokim dhe lobim me qëllim përmirësimin e zbatimit të legjislacionit; forcimin  e komunikimit  dhe të bashkëpunimit të OJF-ve me autoritetet shtetërore; trajtimin në mënyrë progresive dhe dhënien e zgjidhjeve nga OJF-të në koordinim me strukturat shtetërore për çështjet e ngritura në rekomandimet e Komitetit  CEDAW, GREVIO dhe UPR.