Stafi i Projektit

Stafi i projektit “Ngritja e një platforme të organizatave jofitimprurëse dhe rrjeteve për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe kundër dhunës në familje në Shqipëri”:

  1. Aurela Bozo, koordinatore teknike e projektit;
  2. Eralda Gurra, Financiere;

 

Sekretariati i Rrjetit të Monitorimit kundër Dhunës me bazë Gjinore

 

  1. Iris Aliaj, sekretare e Sekretariatit të rrjetit të OJF-ve për monitorimin e zbatimit të standardeve kundër DHBGJ dhe DHF;
  2. Ines Leskaj, Këshilltare e parë e Sekretariatit të rrjetit të Monitorimit kundër Dhunës me bazë Gjinore;
  3. Elsa Gjini, Këshilltare e dytë e Sekretariatit të Monitorimit kundër Dhunës me bazë Gjinore;